Балансова също наричана счетоводна, вътрешна, реална и действителна.
Акционерите купуват акции, които представляват част от собствеността на дадена фирма.
Нямат номинална стойност) б) ползвателни акции без право на ликвидационен дял.
Данъчни ставки, срокове за внасяне, внасяне, деклариране.За дружеството се запазва едно право, което е свързано с това, че когато се увеличава капитала на дружеството, акционерите имат право да участват съобразно своите акции.Обикновено пазарната капитализация е произведението от броя емитирани акции при среднопретеглена цена за акция към деня на борсовата сесия.Най-често се извършва купон на узи сердца продажба както на регулираните (като фондова борса така и на нерегулираните пазари.За продажбата на акции е типично следното: Приобретателят на поименни акции следва да се впише в книгата на акционерите, каквато има във всяко дружество.Има някои видове акции, които нямат изрична правна уредба, но са мислими: а).нар.Когато обаче такава акция в продължение на две години не получи своята привилегия, то тя става гласна.Разликата между тези два вида акции се състои основно в начина на разпореждане.Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (.Има редица правила, които следва да се спазват.
Чрез изкупуване на акции с цел обезсилването или унищожаването.
Чрез наличието на тези акции се създават широки възможности за търговия на финансовата борса.
Акциите на приносител се прехвърлят с простото им предаване и съгласие.
За другите доходи на чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък, данъкът се определя върху брутната сума на начислените/изплатените доходи.
Всички акции, които имат еднакви права определят един клас.
Още по темата: Пазарни цени и данъчно облагане (първа част) - според зддс.За доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба се окончателният данък се определя върху брутния размер на начислените суми.Последици от притежаването на собствени акции е, че дружеството членува само в себе си, като ТЗ предвижда ограничения чрез суспендиране на правата, които дава акцията, докато тя не бъде прехвърлена.Друг вид акции са винкулираните акции тези, които могат да бъдат емитирани, но за тях съществува известно ограничение във връзка с прехвърлянето.Поименната акция се залага чрез заложно джиро.Определението предполага тази стойност да варира в съответствие с различни фактори, като например общото състояние на пазара, търсенето и предлагането на дадени акции, увеличаване на капитала на дадено дружество, сливания, поглъщания.За доходите от дивиденти окончателният данък се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент.Третото деление на акциите е: а) Налични, които акции са на материален носител (хартия) б) Безналични, които съществуват във виртуалната действителност, вписват се в нарочна книга, срещу което се получава удостоверение.За пазарна (или борсова) цена може да се говори само за акции, които се търгуват на ликвиден борсов пазар.
[L_RANDNUM-10-999]